TATATERTIB

Seksyen Tatatertib dan Kebajikan Pelajar bertanggungjawab dalam menguruskan tatatertib pelajar mengikut peraturan dan kaedah tatatertib pelajar Universiti Malaysia Kelantan.

TATATERTIB PELAJAR

 • Menguruskan proses pelantikan Jawatankuasa Tatatertib Pelajar dan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib Pelajar.
 • Meneliti laporan kes tatatertib yang diterima dan memastikan laporan tersebut lengkap.
 • Menguruskan proses pendakwaan kes tatatertib pelajar.
 • Menguruskan prosiding tatatertib pelajar (Akademik dan Bukan Akademik) selaras dengan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 serta Kaedah-kaedah Universiti Malaysia Kelantan (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2009.
 • Menguruskan proses hukuman tatatertib pelajar.
 • Menguruskan proses rayuan tatatertib pelajar.
 • Patuh kepada etika pemakaian. (Rujuk Lampiran Peraturan dan Tatacara).

HUKUMAN TATATERTIB

Merujuk kepada Kaedah 49, Bahagian V (Tatacara Tatatertib), Kaedah-Kaedah Universiti Malaysia Kelantan (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2009, seseorang pelajar yang melakukan suatu kesalahan tatatertib di bawah Kaedah- Kaedah ini dan didapati bersalah atas kesalahan itu boleh dikenakan mana-mana satu atau mana-mana gabungan dua atau lebih hukuman yang sesuai yang berikut:

 • Amaran;
 • Denda tidak melebihi satu ratus ringgit;
 • Dilarang berada atau memasuki mana-mana bahagian atau bahagian- bahagian tertentu Universiti bagi sesuatu tempoh yang ditetapkan;
 • Digantung daripada menjadi seorang pelajar Universiti bagi tempoh yang ditetapkan;
 • Dipecat daripada Universiti.

ETIKA PEMAKAIAN PELAJAR UMK

POSTER 1 1

ETIKA PEMAKAIAN PELAJAR UMK

TATATERTIB PAKAIAN WEB UMK

SALAH LAKU DALAM PEPERIKSAAN

info exam web

ankara escort maltepe escortantalya escort